Barrels
Flessie
Huis verloren
Viera
van der gracht
Oost west
Worsterij
charlies
Wout

Algemene wet persoonsgegevens

Ospylac hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Ospylac houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Ospylac zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ospylac verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinde;
* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ospylac de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
* Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Ospylac opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Ospylac verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ospylac de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

* E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ospylac opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
* Het verzorgen van de (financiƫle) administratie;
* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.